Wednesday, July 9, 2014

दथुइ खनी का जि

eLid pk|]tL


efo\ lxpDx M /fh]g dfgGw/


;f/fªsf]6 — NjxFof tF uofjgfM lrsLrfw+u' t/ af+nfMu' kxf8of Rjsfo\ emf;'ng]t RjgfDx ofqL . 5u" hLjGt ;f}Gbo{, ;+j]bgfof tLj| cg'e"lt j efjgfof gRrfu' n;tfof lqj]0fL .

;f/fªsf]6o\ BMlvpFO GXoMof Dxf;'u' lgefMof ;'sf HjFHj+ Yog]j+ jnfRjgf yHofMu' vFt . cg'e"ltof GxoOk'u' lyof+ TjMt"u' db'lg . NjxFto\ km\ot'gf cn] :jof ;u{Mof of]tfkfv] . Dxf;'Dx a'/fDx lgefM, lh+ :jo], lhld afHof vM . lh knv GXoMts afHofof klt+rf HjgfM Gofl;jgfRjgfu' vM . u'ln larfM ofgfM, dltgf+ afHof–lgefn+ lhtM ygts xoflan . n'd+s'n'd+s'+ ldvfof GXoMg] b+jO :jLbFGXoMof n' .

cf]xf], uy] lat :jLbF . lh :jLbF pd]/of xMt Gx'ofM yfxfF jgf nfls plsof bnbno\ s't'+jg n] yg ts Yog< lh+ s'nfu' db'lg . t/ cfM lhtM tfofRj+u' b' — Yj g+ 5u" s'n]dfMu' ljifo nf vM vgL .

lnpg] x] b' OGb' j nlntf kLt . pls+ lh+ afMjg]u' O{ n'Osf knv . /d]z Rjo\ x] jg]w'+sn xf]6no\ . >Lcf]dhL wfM;f lhlnSs x] bL . ;fob jo\sM g+ afMjgfRjgfbL lhy]+ .

lhtM tfM — afMjg]t ljifo DjfM vgL .

;f/fªsf]6 — Gofu" v'u" xf]6nt, k;Mt j 5'+etL 5]Ft d'gfRj+u' uf+ . uf+ g+ 5' wfo], 5u" nhuf . ;'B{M n"u', ;'B{M lapu', lxdfnfof oOk'u' Rjsft, km]jfof jfpFu' nvo\ hfo\s jfgfRj+u' ;f}Gbo{ / ;+j]bgf cg'e"ltof cfj]u ldofRjgL e'o'lkGt j xfs'lkGt . yf}+ lhld g+ NjfsHofo] d+b' j /+uto\ b'g] la:s+u' yMu' z}nLO . cflv/ e|d0f jif{b'g] x] nf nfM Yj @)%% ;fnof sflQs ;f]x| ut] .

cfM afMjg]t O{ bOdv' lhtM — kLt j OGb' Yo+sMjn . DXofo\lk+ >]of j n'dgfof drfkx g+ Btg y'lsO .

lh bgf . ;f/fªsf]6 g+ bg . æ;f/fªsf]6 n]sEoÆ" gf+u' xf]6no\ kfgfjg knvof nflu cn] cgof lshf /d]zo\ so\s'gL lnkf . lhld /d]z j xf]6nof /d]z lgDx+ gftf+ bfh'lshf . Yj g+ 5u" GXoOk' vM ofqfof — lh+ dltO tof .

lhld;+ lDxrfDxfrf lbsf .

lhld;+ dl5+u' j rMlt afMjg]u' qmdoft lbsf .

VjfpFu' kmo\ jg lhldt lyofM . cfgGbfe"lt TjMtfjg j+ . xfb{efjgfof hLjGttf TjMtf jg j+ . lh plsO dUg h'of, ;fob lhlk+ h'of wfo]dfnL  . pls+ jfM drfM O{ lapu' . O{ kmo\of ultln;] jgL, jgf x] RjgL . a'/fDx lgefMof ult jgfx]RjgL cn] a'n'x'F /+u lxnL ;u{t+ . /+uof lnhno\ /+lug h'ofjO w/tL cyf{t\ lxdfn, u'F, gf+ufu' 8fF8f, km]jfof nM cn] kf]v/fof lndnfM bSjbSj+ .

epFs s't'+jO ;lgn ;f/fªsf]6o\ . cn] erf Sjo\of a'FO j jw'+sfM km]jf kfl/of h+uno\, cn] km]jfo\, cn] kf]v/fo\ . co\, pQ/kfv]of t'o'u' lxdfnr'nLO g+ s't'+jn ;lgn . lhu' n'dlGtO g+ s't'+ jn 5s" k'nf+u' vF . 5Gx' lGxgo\ ;fob Yj x] yf;o\ RjgfM wfMu' vM /d]z+ — æy'n nf, ;lgnof ;f/fªsf]6+ kf]v/f :jofM n'Ou' cfgGbof d]u' x] dHhf h'O .Æ

;lgno\ dt RofO ;f/fªsf]6o\ cn] Sjo\ kf]v/fo\ . ;u{to\ g+ RofO kfNrf cyf{t\ ltldnf cn] plsof oOk'u' hMof NxfM rsgL . pls+ t'o'u' lxdfnoft lyO, w/tLoft cn] lhtM g+ lyO . ;fMu' cg'e"lt, s'r's'r' g+ ;fM .

lh pQ]lht h'O ;lgn+ lyOsfM . ltldnfof l;r'u' hn+ lyOsfM , cg Sjo\ kf]v/fo\ k'n'k'n' h'ofRj+u' cNofv dtto\u' af+nfMof hfb'u/L+ lyOsfM, ;u{of ldnfhM j gu't DjMNx'ofRjg km]jfo\ — pldu' sf}dfo{of cw{gUgkgof gfo'u' af+nfg+ lyOsfM .

KjfMof lkTofM Sjnfs]u' qmd GXoft Yj by'O . KjfMof lkTofM tg, t/ cg'e"lt j ldvfof lkTofM em+em+ bgfjn Rjo\Rjo\ . bg]lap, Yj cg'i7fg vM hLjgof . yfxfFjo]lap, Tjo]lap, Yj cr{gf vM hLjgof cn] DjfgfRj+u' cfgGbof :ofr'u' cleJolQm g+ vM Yj .

lhlk+ lkg] jfpFu' 3fF;o\ km\ot'gf ;u{MSjo\ , ldnfof hM Sjo\, gu'to\u' d';'sfMof Sjo\ . VjfpFu' kmo\ ;'nfsf;f lDxt]u' TjMtLdv', :jf+k'Ou' TjMtLdv' .

cano\ x] :jfQ s't'+ jO ldvf kfvfkfvf h'ofM j Sjo\ kf]v/f+ ån+åM ldvfto\;+ :jofxn 5sn+ lhkfv] . lhtM GXoOk';] Rjg . lhtM dl5+;] g+ Rjg . Yj 5sn+ tMtf h"u' g+ dHhf h'O vgL . ug+ ug+ lyO vgL . Kj+s]dlhpu' cg'e"lt j af+ db"u' ;To . dltO db'u' n;tf+ dg"t HoM h'OvgL . Yj n"u' vM nfls t+u' cj:yf vM, ltkm\ofo] yfs'ofRjg cfM . t/ n'dgf+ ygflan lhu' s't'+ j+u' ldvf cn] lhtM lan . lh 5sM xfg+ yMt yf;o\ xof .

/d]z+ wfn — ælrgfvF lrOu' dv'nf sljh' <Æ
lh xfg+ ;Dxfn]h'of .

kxf8of cfvno\ uofM
lh+ j0f{dfnf dfnfRjg vgL cfvMto\u'
;k"m nf ug bO n] kxf8of Rjsfo\
lh nf cfvMto\ by'O x] ctMdtMsgfRjg vgL .

Uj, cg'e"ltt lrrfMbgfRjg . lrO x] dk'mt lh+ . 5lws+ kl/j]z x] lrgfvF h"u' b' lhu' lg+lt+ . lrgfvF wOu' cflv/ cg'e"ltof AjfFo\ nf vMlg, ;f}Gbo{of b'Uo+u' lyofof cleJolQm nf vMlg .

lh+ :jo], /d]z+ cfvno\ sljtf bo]sfM lrt Yj ;lgnoft .

pQ/kfv]of lxdfnt g+ tgfjg a'n'x'F . lhldt g+ g'gfog]Tog . pls+ larfM ofgf — rf wOu' lvpFof k|tLs vM hLjgo\ . t/ rf db';f hLjg hLjg h'ofRjgL nf < rf db';f cg'e"ltof k"0f{tf h'O nf < 5v]+ cg'e"lt , d]v]+ hLjg . l5, yf}+of rfy]+ x] dfMu' b' rf g+ hLjgoft, cg'e"ltof tlu+ tg]t g+ cn] Djfo]of cfgGb sfo]t g+ . yDx+ Gog]t yMu' b'g'uMof na' j eL eL km\ogfM  Ajg]t yMt ofsMu' yfo\ dfM cn] ofsMu' yfo\ Sj;MlaO rf+ . Dx+ b'v nfsfsfO rf+, Tofg' j :ofMrfM nfsfsfO rf+ . lh yf}+ rfof g+ cg'i7fg ofo] .

u'tf h'n . af+ x] nfM, u'tfOno\of ;u{M j kl/j]z em+ af+nfM. lemtf h'n . cxF, jfnfOln ;g]u' xyfo\ ;'of+ db' . xfg+ xyfo\ rfo]u' x] vM;f yf}+of rfof 5' NofM< xf+ jfyfjfyf x] sg]u' vM;f Yj Yj xfM;M db'u', zflGt j GxoOk'u'of cy{ 5' < lhld gfk+joflk+ j lh+ g+ ?l6ga4 hLjg+ erf O{ No+sfM ;'?Ss lkxfF jofM yy] jg]u'of cy{ 5'< lhld nf ldnfhno\ DjMNx'ofRjgf , ;f/fªsf]6of rfof af+nfgfo\ DjMNx'ofRjgf . lhlk+ k|s[ltof xflb{stfof n'd'O DjMNx'ofRjgf . lhldkfv]+ ps';d's'; j O{iof{of xfs'rftMt rfofjgfRjg . lhldkfv]+ AofUn+ h'ofjgfRjg b'v, c;Gtf]if j xyfo\of Gx"u' 3fMt .

lhlk+ hLjgof lnSs jgfRjgf .
lhlk+ dg"of ;Dk|flKtkfv]of ofqfof lg+lt+ bgfRjgf .
lhlk+ sGxo\of lg+lt+ lDxuMoft Wog]t d'gfRjgf .

æbfOlk+ Aon] VjfpFOÆ /d]z efOg+ wfn . lhldt nF bfo]kfv+] lntjo]t s/ h'n . Yj dltgf+ hfMu' Ogfkoft dGog] g+ uy] . lhlk+ bg] . yL yL 3f;f d]o\ ouft . yy] h'ofM l;wn 5k' afv+ .

t/ lh+ n'd+sf – lh yM x] g+ 5k' afv+ vM, afv+of kfq vM . hLjg u'lsoft wofRjgf lg lh+, j nf afv+to\u' 5k'rM d'gf h'ofRjgsf – sDkfOn];g . yL yL ;jfMt, tYl yL /ª\u cn] cfsf/t . la:s+ la:s+ e|d j ;Tot . dg" – lyof:jODxl;of yMu' lg?k0f cM . GXofy] cg'ej ofM;f lhp , k"0f{tf nf Uj dl;p ;'gf+ n'Osn yf}+ts . dl;p lhu' oyfy{ 5' h'O, t/ oTgof tludo\ NXjg] nf df x] dfM . lh+ oTgto\b'g] lrgfRjgf yMt .

æsGxo\ ;'B{M n"u' :jo]dflg,Æ ldvft Tjn . efjgfof k'm/km'/ lt+lt+ pln x] b' . pv] rfGxo\of cfu|x pln x] b' . ;f/fªsf]6of rf vM, GXofan]+ Gx"u' h'O hLjgo\ . ug] ef]u]dofo], uy] dlyO cg'e"ltof Gx"u' pRrf/0foft, hGdoft . nf]e dg"of bsno\af+nfMu' k|flKt h'O ;fob . df]x dg"of sdhf]/L ;fob . j+ sf+tf+baba yfgfRjgL, emL Kofv+x'nfRjg] . j sly NXjgL cn] emL Gofl;jg] n'?n'? . j x] df]x ;fnL, ygL cn] o+sL Sjyfo\ lhldt . rfof l;nv+ kmfo]sL, cn] ltlt ofO . tfkfno\ hª\unL sLt xfnf xO nf]/L cn] ldvfo\ uMjO GXoM .

ldvf rfn . lh+ kmfgfu' rf nf cfM dGt . ug jg h'O, v'of hs+ o+sn nf ;'gf+ < ldnfhn+ v'ofsfn nf . y'v]kfv] x] jofRj+u' vM ldnfhM rfGxo\ . sfrfsfrf+ bgf:jof ;u{to\ . ldnf klZrdL l;yo\ a'n'x'F pv]+y'v]+ ofof+ jgfRjg . axgL lnafSs ts lhlk+gfk lDxtfRj+Dx ldnf . oO lg lhld .

rv'+t jn AoxfFr'ln xfxf+ . lh+ Gogflaof hLjgof ;'yof /fu . n'dgf bg, >]of bg . ;f/fªsf]6+ ;'B{Mn"u' :jo]u' bSj pT;'stft bg]w'+sn yafo\tLts . hs n'dfgf h'ofM n'd+s] dfl:t jO Yj l:yltoft . t/ yy] ofo]t lh+ O{oft £jfgf5\jo]dflg :jLbF :jLlgbF lnpg] . cn], lh nf yf}+of ;'y ef]u]ofo]u' OR5f+ hfofRj+u' b' yg . lh nf yf}+of ;'yoft 3o\k'gfM pls+ sfo]s]u' nfn;f+ ;fQ';fnf xMu' vM lhtM . lh+ n'dgf h'ofM ;f]r]ofo]u' /x/ ofo]dv', DjfMn .

GoftfMTofO{ h'O 38LO . lhlk+ NjxFof tlu+ uofM yfxfF jgf5\jof .

pT;'stf ldvf h'oflapu' b' Yj Ono\ , /x/ t'lt cn] df]x w'sw's h'oflapu' b' . cfsf;of klZrdL lsgf/o\ ldnf lagfjgfRjg . ldnf lapu' yy] :jo] dg+lg lh+ . cfM GXoOk';]RjgfRjg :jo]u' – /f]rs cg'e"lt . ;f/fªsf]6 ag]Hofo]ano\ ldnf lapu' g+ ldO vgL 

5sM yMtyDx+ jfnf . lh by'O vgL sf, ldnf laOu' j lgefM Tjo]u'of . lGx km'gfjgLu' j rf bgfjo]u'of, cn] /f tgfjgLu' j bGgRj+u' lGx h'Ou'of by'O vgLsf lh . cxf], ug larfM oft wsfM lh+ yHofMu' vF . y'lsoft cy{of b'g] dfnfjg]ano\ nf 5'5' n'O 5'5', oSj vFt . t/ emLu' hLjg nf by'O vgL sf . by'O Rjgfu'of cg'e"lt x] ;fob ;'Gb/ j ;'vb h'Ou' h'ofRjg cn] lgefM TjofM lapy]+ bSj+km'Ss+ hLjgof afv+t Yj ;Gt'ngof hMvM x] HofgfjOu' h'ofRjg, tHofOu' h'ofRjg cn] xfg+ HofgfjOu' h'ofRjg . g'uno\ :ofM jf no\tfM wfo]u' ;fob 5v] Woo\r'Ou' y]+ h'ofRjg .

dg"to\u' sfnf+s'n'+ ;n+ lyn . OGb'of pT;'stfof k|:km'6g+ HjgL cn] DXofo\ n'dgfof lyOu' ldvfo\ dlbSs AogfRj+u' ch"rfofk"u' s't"xn+ g+ ;+sn lhtM . cg x] Yog lhlk+ ug ;'B{M n"u' :jo]t ;n+;MHjM ldvft lkofRjg . lhldu' :jHjM ldvft t+ NjfsHoft le8o\, t/ le8b'g] g+ ofsMrfy]+ h'ofRjg ldvft, pT;'stft . uan]+ k"jL{ ;u{to\ oufgfRjgL j uan]+ pQ/of cGgk"0ff{>[ªvnfof lxdfno\, df5fk'5«]o\ .

>Lcf]dh' Yo+sM emfn cn] yMu' kl/jf/of :jHjM ldvfto\t Njfsf5\ofgfbL le8o\ . /d]z Yo+sMjn j NjfsHoft le8o\ .

ldnf k'j+s x] laOw'+ss klZrdo\ .

;'b"/ k"j{ ;u{to\ 5WjM XofpFu' /ª\u lsO lIflth j ;u{Moft kmfo]t . kfo\l5 v'tfO{ h"u' b' yano\ . 6Ss lbt pT;"stft . xfM;Mof Gofl;rfMkx yft+nft . /x/to\ t'lt jfnfOln;g]u' lbt . k"j{of ;u{to\ XofpFu' /ª\u Aogfjg, tfs'ofjg . cGgk"0ff{>[ªvnfof Rjsfo\ XofpFu' /ª\u jfMjO . xf]nLO /ª\u+ kfsflapDx Nof;]of VjfMkfMy]+ Yj n' g+ hLjgof 5u" kF vM . lh ofsMrf larfM ofof+ cg YogL . /ª\ut knvof l:y/tflnkf a'n'x'F Sjo\ Sjo\ s't'+jgL . yano\ x] Ko+u" ldg]6 O{of lrs"rfs"u' s'rf k'mQ aFo\ s't'+jgL, s'rfbnfM . kfo\l5 Yj x] Ono\ uf9f XofpFu' /ª\u jfsftMu' jx] k"jL{ lIflth+ km'Q lkxfF jn Go+s XofpFu' Soft'u' lgefM cn] Rjo\ Rjo\ lxnfjg . lgefM :j:j+ sfrfSs lhtM yy] dgo\ jn – j Soft'u' lgefM lhld DXofo\ vM . lgefMof drfkx jMu' Gofl;rfMkx lhld DXofo\of Gofl;rfMkx vM . lgefM 5fo]u' wOu' lhld DXofo\ tMlwsM h'ofjo]u' vM . cflv/ 5' kfM lgefM j lhu' hLjgo\< a'Ou', Ajng]u', knv lGxn]u', GXoOk's]u' j tgfjg]u' . lhld DXofo\ Yj x] lgefM vM, j cfM Ono\ Aono\ af}of d'no\ RjgfM tfkfSs lgefM lDxtfRj+u' :jofRjg . lh+ :jo] DXofo\oft . jofu' Psfu|tf ch"rfofk'Ss ;fnfjgfRj+u' b' lgefM TjofRj+yfo\ . lh efjgf+ hfO cn] DXofo\oft a'ofM r'Kkf go] . lhtM hLjgof Yj cg'e"lt ;j{>]i7 tfM . lh bo]s"Dx:of+ bo]s"u' Yj csNkgLo cfgGboft ;nfd ofgf cn] kf;flk+Gyfo\ :jof .

lh afMjg]u' qmd cKjM h'Ow'+sn cfM . n'd+s] – oSj h'Ou' 5'+ g+ af+dnfM . wfOu' x] b' lg, oSj lGxnls Vjo]dfnL . lh+ ;Dxn]ofgf yMt cn] lskf sfo]u' lrsLrfw+u' Hofem\jno\ ;fd]n h'O kf;flk+ln;] .

kmfu'g, @)%%.


gMln >fj0f @)&! Nofvo\ lkb+u' 


No comments: