Friday, March 20, 2020

My medium articles 2020

साहित्यय् फाय्न्टासिया संसार https://bit.ly/3bPdyHN

Melamchi: Last chance for the thirsty valley? https://bit.ly/3947Ekj


लुम्बिनीमा बुद्धधर्मको अध्ययन केन्द्र : थेरवाद बौद्ध संग्रहालय bit.ly/2S4V13r

A life in a night bit.ly/razen200314

No comments:

२८ बुद्धहरुको संक्षिप्त जानकारी

राजेन मानन्धर सब्ब पापस्स अकरणं, कुसलस्स उपसम्पदा । सचित्तपरियोदपनं, एतं बुद्धान सासनं (अर्थात् सबै प्रकारको पाप कर्म नगर्ने, पुण्य कर्म संच...